Skip to content Skip to footer

Polityka Prywatności

   1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Wmbkk sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7/12, 60-838 Poznań (wielkopolskie), KRS 0000878415 | REGON 387947461, NIP 7812016727
    ; adres poczty elektronicznej: kontakt@akademiahoreca.com– zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
   2. We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod adresem: rodo@akademiahoreca.com.
   3. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.
   4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Administrator traktuje podane dane jako poufne i nie udostępnia ich osobom nieuprawnionym.
   5. Administrator informuje również o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu dopasowywania prezentowanych treści do preferencji Użytkownika oraz w celu ulepszania funkcjonowania naszego Sklepu.
   6. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Warsztaty Kulinarne, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://akademiahoreca.com/regulamin

   Cel i zakres przetwarzania danych

   1. Celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest: nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta, jak również późniejsza ewentualna obsługa reklamacyjna.
   2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) niebędących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Dla Usługobiorców (Klientów) posiadających w Sklepie Internetowym Konto Klienta przetwarzana jest również historia składanych zamówień.
   3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 8 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży.
   • W przypadku zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży Produktów i Usług dane osobowe Usługobiorców (Klientów) przetwarzane są do czasu wywiązania się z warunków Umowy przez Usługodawcę (Sprzedawcę), tj. dostarczenia Produktów do Klienta, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z nawiązanego stosunku umownego. W przypadku świadczenia innych Usług Elektronicznych (prowadzenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym) dane osobowe przetwarzane są do czasu posiadania przez Usługobiorcę (Klienta) takiego Konta.
   • W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych, Administrator przekazuje dane osobowe Klientów – jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za pośrednictwem agenta rozliczeniowego – wybranemu przez Klienta agentowi rozliczeniowemu:
    a) PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta, Administrator przekazuje dane osobowe Klientów – jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania dostawy – wybranemu przez Klienta przewoźnikowi:
    a) General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie (adres siedziby: ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000005009, lub
    b) Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000334972 lub
    c) InPost S.A. część Grupy Kapitałowej Integer z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Malborska 130, 30-624 Kraków), KRS: 0000536554.
   • Administrator dokonuje monitorowania informacji o Użytkownikach korzystając z narzędzia Google Analitics. Administrator umożliwia logowanie się do Sklepu z wykorzystaniem kont w innych serwisach (Facebook, Google). Administrator współpracuje z serwisami Opineo i Ceneo. Administrator posiada stosowne umowy powierzania z SalesManago.

   Podstawa przetwarzania danych oraz

   uprawnienia podmiotu danych 

   • Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub Umów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę zgodnie z Regulaminem Sklepu.
   • Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzanie danych jest dopuszczalne między innymi gdy:
    a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
    b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
    c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
    Dodatkowo należy podkreślić, że zgoda podmiotu danych na ich przetwarzanie to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego celem przyzwolenia na przetwarzanie.
    Jednocześnie Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe podmiotu danych w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu, jeżeli przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
   • Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 13 Polityki Prywatności. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Rozwiązanie Umowy lub cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed rozwiązaniem Umowy lub cofnięciem zgody.
   • Zgodnie z art. 15 – art. 18 oraz art. 20 – art. 21 RODO osoba, której dane dotyczą ma między innymi:
    a) prawo do dostępu do własnych danych;
    b) prawo do sprostowania danych;
    c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
    d) prawo do ograniczenia przetwarzania;
    e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych, w tym profilowania.
    Podmiot danych ma również prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
    Podmiot danych ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 17 można korzystać z opcji w ramach Konta Klienta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: rodo@akademiahoreca.comalbo pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.


   Polityka plików Cookies

   • Sklep Internetowy korzysta z plików cookies. Wmbkk sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7/12, 60-838 Poznań (wielkopolskie), KRS 0000878415 | REGON 387947461, NIP 7812016727
    jest podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i ma do nich dostęp. Cookies są to dane informatyczne (głównie pliki tekstowe), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Najczęściej zawierają swój unikalny numer, nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Są przeznaczone do korzystania za stron Sklepu Internetowego. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Gromadzone informacje dotyczą: adresu IP, rodzaju systemu operacyjnego, typu wykorzystywanej przeglądarki, dostawcy usług internetowych, języka, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryn za pośrednictwem formularza kontaktowego. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzenia Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
   • Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
    a) opracowywania statystyk, monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron Sklepu, poznania ich preferencji i zachowań, których to analiza jest anonimowa i służy usprawnieniu funkcjonowania Sklepu, dostosowania zawartości i wyglądu Sklepu do panujących trendów oraz zapewnieniu bardziej efektywnej i bezproblemowej nawigacji; statystyki stosuje się też do badania popularności Sklepu;
    b) identyfikacji Użytkownika, co umożliwia dopasowanie zawartości stron Sklepu do jego indywidualnych preferencji, odpowiednie wyświetlanie tych stron oraz optymalizację korzystania z nich, a także dzięki zapamiętaniu preferencji Użytkownika, odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam;
    c) umożliwienia Użytkownikowi logowania się do Sklepu oraz utrzymania jego sesji.
   • W ramach Sklepu stosowane są następujące pliki cookies:
    a) „sesyjne” – pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony Sklepu (przejścia na inną stronę, wylogowania się lub wyłączenia przeglądarki);
    b) „stałe” – przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu określonego w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
    c) „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług świadczonych w ramach Sklepu, np. pliki uwierzytelniające;
    d) pliki cookies służące bezpieczeństwu, np. wykrywające nadużycia w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
    e) „wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobach korzystania ze stron Sklepu;
    f) „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień i spersonalizowanie interfejsu Użytkownika, np. język, rozmiar czcionki;
    g) „reklamowe” – umożliwiające dostosowanie prezentowanych treści reklamowych do preferencji Użytkownika.

   Użytkownik może samodzielnie i w dowolnym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, dokonując zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej w celu zablokowania lub przywrócenia automatycznej obsługi plików cookies, a także uzyskiwania informacji każdorazowo przy ich zamieszczaniu w urządzeniu Użytkownika. W większości przypadków domyślnie ustawiona jest akceptacja zapisu i przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje i możliwości sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

   Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

   • Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
   • Pliki cookies są stosowane, aby zagwarantować najwyższy standard Sklepu, ograniczenie ich stosowania może wpłynąć negatywnie na niektóre funkcjonalności Sklepu. Pliki cookies zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców i zaufanych partnerów Administratora.


   Postanowienia końcowe

   • Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego.
   • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
   • Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
    a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
    b) używanie bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL),
    c) dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,
    d) przetwarzanie danych wyłącznie przez osoby upoważnione.
   • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego, RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

    

X